ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/IRneImePdM_1504260525.pdf