โครงการครูไทยสุขใจวัยเกษียณ (กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง)

89 เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง อ.อยุธยา 92เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง อ.บางบาล 93เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง อ.เสนา