การจัดโครงการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

วันที่  26  กรกฎาคม  2559  นายอนุสรณ์  โกษะ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโครงการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัด ณ หอประชุมศรีพิทยาคาร       ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา   โดย ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ จำนวน  120  คน  โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. ให้ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุ สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
  2. ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ
  3. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้  กิจกรรมภายในงาน ได้มอบต้นมะนาวให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
IMG_0466 IMG_0467 IMG_7027 IMG_6991 IMG_0526 IMG_0421 IMG_0454 IMG_0493 IMG_0416