การประชุมกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีการศึกษา 2564

34 ประชุมคณะกรรมการ