การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2559

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นายอนุสรณ์ โกษะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้เชิญ นายดำรง จินตนา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 และนางสาวนวลนารถ สายสุทธิวงษ์
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด เพื่ออธิบายถึง
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
IMG_0931

IMG_0926

IMG_0925

IMG_0922

IMG_0928

IMG_0924

IMG_0944

IMG_0907