การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2559

ดร.สมศักดิ์  ชโลธร  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการ สกสค.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 12/2559   ในวันอังคารที่ 20  ธันวาคม  2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด
1-2-201259