กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สถานที่ตามรายละเอียดดังแนบ