ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3986
พระพฤหัส 64