ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดมัธยมศึกษา