ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ