ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สมศักดิ์  ชโลธร   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้ารายงานตัว
ในการเข้ารับตำแหน่ง กับ ดร.สุจินต์   ไชยชุมศักดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เมื่อวันที่   21   ธันวาคม  2559 เวลา 11.00 น.
S__6176921