พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่  10 – 11  มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท
โดย นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน  185  คน

IMG_0104 IMG_0069 IMG_0035 IMG_0067 IMG_0062 IMG_0028 IMG_0052 IMG_0048