ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

6 แสดงความยินดีประธาน สหกรณ์

8 ประชุมคณะทำงาน สกสค.

7 ชมรมครูบำนาญกรุงเก่า