ภารกิจผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

18-พบปะผู้บริหารอ

19 พบปะผู้บริหารอ.ภาชี