ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ  ดร.สมศักดิ์  ชโลธร   เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนของรัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาร่วมงานจำนวนมาก  บรรยากาศครั้งนี้เต็มไปด้วยความสดชื่นและเป็นกันเอง
ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกคน   ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
1-1-191259