สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ่ายค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

          ดร.สมศักดิ์  ชโลธร  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    มอบเช็คค่าจัดการศพ
ให้แก่ทายาทนายศิริ  รุ่งเรือง  สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท
ในวันพฤหัสบดีที่    22  ธันวาคม  2559   ณ วัดประสาท  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
IMG_1478 IMG_1481458182_0458184