สำนักงาน สกสค. จังหวัด จัดประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายอนุสรณ์ โกษะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดฯ ได้ประชุมร่วมกับ ธนาคารออมสิน เรื่องโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกที่มาติดต่อได้รับบริการ
ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
IMG_7684

IMG_7685

IMG_7688

IMG_7719