แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา